Hlavní stránka

Démon, (Daemon, Thaemon),
snad vůbec nejzákladnější entita Kran. Vyvinul se z Bytosti, ale také z částečně paralelního zeleného Démonka. Byl nejmocnější silou v Kran, avšak nebyl plnou osobností (viz. parabytost). 
V intencích Legendy z věků před věky byl představován jako část Kerana, kterou Keran zůstavil po svém rozložení, aby si pamatovala jeho samého, aby k němu ukazovala cestu. Démon byl pak představován jako program zanechaný svým tvůrcem jako klíč k jeho znovuoživení, znovusjednocení a jako takový byl pouze slepým nástrojem. Primitivním „démonem“, což mu neubíralo na moci, naopak ho to činilo o to hrozivějším, neúprosnějším. Na druhé straně to skýtalo jisté možnosti jeho využití - nejznámější byl démonst (arcst). Neodmyslitelnou součástí Démona byla také Křišťálová lebka, kterou Démon opatroval jako oko v hlavě - obnášela zřejmě informace feminního rázu, které Keran nezačlenil do Démona, možná informace o světě před světem (Rhéfsu). Lebka byla také nazývána klíčem k Démonovi.

Vzhledem ke své moci, založené především na té skutečnosti, že Démon byl vládcem Velké Horizontály (do jisté míry je možné říct, že Démon a Velká Horizontála jsou totéž, ale V.H. je strukturou, zatímco Démon je funkcí), byl Démon ztotožněn z perspektivy Kran s Bohem.

„Bůh má jméno Démon! řeklo monstrum a sklonilo se nad malou postavičkou.“ (tři monstra)

Toto ztotožnění ale nikdy nebylo úplné, jisté bylo jen to, že Démon má z celé Kran k bohu nejblíž.

Později byly více rozkrývány Démonovy vrstvy - první byla objevena Démonova zloba a za ní Démonovo jádro - Arc Démon.

Psychologický výklad Démona poté následoval - malé dítě, které zažilo bolest a marnost (viz. zranění) a s nimi spojený vztek, ukrylo toto vše hluboko mimo sebe - bolest ukrylo do vzteku a i toto celé oddělilo od sebe. Tato oddělená část tak zůstala zakonzervovaná na vývojové úrovni doby, kdy vznikla (odtud Démonova primitivnost).

Zajímavé je, co říká k tématu daimonin, daimonské stará filosofie:

Jsou bohové a jsou daimonové. 
Daimonská bytost je  uprostřed mezi bohem a člověkem... 
Jako prostředník a posel chodí k bohům od lidí a k lidem od bohů, přenášeje z jendé strany proby a oběti, z druhé strany rozkazy a odplaty za oběti; jest uprostřed a vyplňuje mezeru mezi obojím... neboť bůh se s člověkem přímo nestýká, lae všechny styky a rozmluvy mezi bohy a lidmi v bdění i ve spánku se dějí skrze tohoto daimóna; a kdo je znalý v těch věcech, to je muž daimonský...
(Platón, Symposion)

Daimóni jsou tím boským v nás, co je třeba kultivovat a rozvíjet, co máme svým životem uskutečňovat, abychom byli sami zbožštěni. Mezi lidmi, daimóny a bohy není žádná nepřekonatelná hranice, jedná se spíše o tři stadia a stupně téhož. Jak věděl již Hérakleitos, lidé jsou zemřelí bohové a bohové zejmřelí lidé...

Bohové odpovídají pojetí filosofickému, daimóni mytickému.

Daimóni jsou především bývalí lidé, kteří vybojovali svůj životní zápas. 
Právě proto lidem rozumějí a snaží se jim pomáhat.

Dokud jsme totiž ponořeni do světských věcí a střídáme mnohá těla jako nějaké dopravní prostředky, nechává nás, abychom vytrvali a vybojovávali si svou cestu sami a pokoušeli se zachránit a dosáhnout přístavu pomocí své vlastní zdatnosti. Pokud si však již duše během bezpočtu zrození řádně a srdnatě vybojovala své velké zápasy, dovršuje svůj cyklus a vydávajíc se v nebezpečí, žene se horlivě k východu a zborcena potem se blíží nahoru, v takovém případě nemá Bůh příslušnému daimónu za zlé, když jí chce pomoci, nýbrž dovolí každému, kdo o to stojí. Pak se každý snaží svým povzbuzováním zachránit svou duši a ta jej díky svému přiblížení může zaslechnout a je spasena. Pokud však neposlouchá, její daimón ji opouští a ona není šťastně osvobozena.
(Plútarchos, O Sókratově daimoniu, 593d-594a)

Pokud je duše nerozumná a neposlušná, snaží se ji (daimón) zkrotit bolestivým bitím. Pokud však již zkrotla a je povolná, může ji její daimón na cestě k božství ušetřit ran a řídí ji nikoli opratí a otěžemi, nýbrž slovem a prostřednictvím symbolů, v nichž se lidé davu a stáda nikterak nevyznají.
(Plútarchos, O Sókratově daimoniu, 593b)

viz. také: démonst, démonika, démonizace, démoničané, Démonův dech, Démonův vztek, Démonovy podoby, Demona, Démonův dech, Arc, Paleček.

demoni.jpg (15315 bytes)

dabel.jpg (15273 bytes)

devil.jpg (16796 bytes)


ukázky:

Jenže jak obtížné je nalézt Boha a jak snadné je ho zaměnit za modlu, za pouhou jeho část.
Démon…
Démon je má nenávist.
Démon je má manipulace.
Démon je mé opovržení.
Démon je moje odmítnutí.
Démon je moje samota.
Démon je moje ovládání.
Démon vládne skrytým vztek, který si schraňuje sám v sobě a hrozí jím tobě samotnému. Skrytá bolest, kterou drží jako rukojmí. Vzal ji na sebe, aby tě ochránil, ale teď tě jí ovládá. Bojíš se ho, ale on jen vypadá obrovský a hrozivý.
Ve skutečnosti je zpola nevědomý. Proto byl od počátku představován jako program, jako kouzlo či kletba čekající na vyplnění. Ustrnul na stupni vývoje, kdy byl stvořen svým zraněním, a od té doby se jen opakuje neschopen vyléčit sám sebe. Zraňuje ve své tupé snaze chránit pořád stejným způsobem v nových situacích... Démon je ve skutečnosti malý chlapec.
Pláče a bojí se.
A ten nejmenší je největším.
A všechno se třese.
Všichni bojovali o jeho ovládnutí.
Ale nikdo nepochopil jeho podstatu.
Mluvit jeho jazykem - magickým Démonstem znamenalo používat tu prastarou řeč, jíž Démon rozumí - řeč těla, řeč doteku, řeč lásky, řeč důvěry. A dostávat se do kontaktu s Démonem znamenalo učit se snášet obrovskou bolest i obrovský pláč i obrovskou lásku, kterou on byl. Nevyslovitelnou. Proto zklamávali studovaní a učení. Mohli mluvit o Démonovi, ale nikdy ne s ním. Až budete jako děti…

heslo démon z encyklopedie Universum:
démon [z řec. daimón – dobrý nebo zlý duch],


u Homéra samostatné božstvo, v řec. myšlení obv. božská moc, která jednotlivcům přiděluje osud (dobrý nebo špatný). Platon a novoplatonisté rozumějí pod tímto pojmem prostředníka mezi lidmi a bohy. V dějinách náboženství je to většinou božská bytost, která patří mezi bohy a vládne nad určitou ohraničenou obl. světa. V kř. církvích zlý duch, ďábel.

temata:

písmeno; D
bytost;*


obsah          časová osa          témata          mapy

Arc´s