Hlavní stránka

èas pøed èasem


>èas Legendy z vìkù pøed vìky, èas Kerana, Eporua, Gausu, války pavoukù s ještìry (války o komnaty), èas stvoøení svìta (Kran). Tedy èas ze kterého pochází zøejmì zranìní a Køišálová lebka. >

temata:písmeno; C
>


obsah          èasová osa          témata          mapy

Arc´s